jueves, 26 de enero de 2012

Seguim cap al tancament del CIE

[Català, castellano tras el salto]


Us convidem a participar de la reunió oberta del proper:

DIMARTS 31 DE GENER 19h
 CASA DE LA SOLIDARITAT
(c/ Vistalegre, 15)


Des de la Campanya pel tancament dels CIE de Barcelona us volem convidar a una trobada oberta que es realitzarà a la Casa de la Solidaritat el proper dimarts 31 a les 19h per constituir oficialment la campanya i de traçar les línies de ruta.

Serà un espai per tal de conèixer-nos, posar en comú els objectius i generar estratègies d'acció a curt i mitjà termini.

Darrerament els Centres d'Internament d'Estrangers han tingut molta visibilitat mediàtica i sembla que hi està havent resposta a algunes de les demandes que plantejava el comunicat; no obstant això des de la Campanya pel tancament dels CIE de Barcelona considerem que la futura regulació i altres mesures semblants no són un dret guanyat, sinó tan sols una obligació jurídica de les autoritats i responsables polítics i judicials.

En aquest sentit creiem necessari continuar treballant per tal de tancar els Centres d'Internament d'Estrangers.

L'ordre del dia per a l'assemblea és:
1. Presentació
2. Objectius, definim mínim comú de la campanya
3. Estratègies: mobilització
4. Altres activitats,  calendari
5. Altres
    . Mobilització de Màlaga
   . Jornades CPT

Hi ha molta feina pel devant, si us interessa participar sou molt benvingudes!

Seguim caminant cap a un món sense fronteres!

Us hi esperem!!!

-Campanya pel Tancament del CIE de Zona Franca-


Os invitamos a participar de la reunión abierta del próximo:

MARTES 31 DE ENERO 19h
 CASA DE LA SOLIDARITAT
(c/ Vistalegre, 15)

Desde la Campaña por el Cierre de los CIE de Barcelona os queremos invitar a un encuentro abierto que se realizará en la Casa de la Solidaridad el próximo martes 31 a las 19h para constituir oficialmente la campaña y para trazar las lineas de ruta.

Será un espacio para conocernos, poner en común los objetivos y generar estrategias de acción a corto y medio plazo.

En los últimos días los Centros de Internamiento de Extranjeros han tenido mucha visibilidad mediática y parece que está habiendo respuesta  a algunas de las demandas que planteaba el comunicado. A pesar de ello,  desde la Campaña por el Cierre de los CIE de Barcelona consideramos que la futura regulación y otras medidas parecidas no son derechos ganados, sino sólo obligaciones jurídicas de las autoridades y responsables políticos y jurídicos.

En este sentido creemos necesario continuar trabajando para cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros.

El orden del día del encuentro es:
1. Presentación

2. Objetivos, definamos mínimo común de la campaña

3. Estrategias: movilización
4. Otras actividades,  calendario
5. Otros
   . Movilización de Málaga
   . Jornadas CPT
Hay mucho trabajo por delante, si os interesa participar  sois muy bienvenidas!

Seguimos caminando hacia un mundo sin fronteras!

Os esperamos!!!


Campaña por el Cierre de los CIE de Barcelona

jueves, 19 de enero de 2012

Més de 140 entitats exigeixen el tancament del CIE de Zona Franca (Cat/Cas)


Català [Castellano tras el salto]

Més de 140 entitats exigeixen el tancament del CIE de Zona Franca


Barcelona, 18 de gener. - Durant el matí d'avui s'ha presentat en roda de premsa el Comunicat pel tancament del CIE de Zona Franca en resposta als fets succeïts en les darreres setmanes, entre els quals, la mort d'Idrissa Diallo el passat 5 de gener.

En primer lloc, ha intervingut un membre de la Campanya pel Tancament dels CIE de Barcelona que ha llegit el Comunicat que exigeix mesures urgents a aplicar-hi en el marc d'un procés que acabi amb el seu tancament. A més, ha mencionat una a una, les 148 entitats del teixit veïnal, associatiu, acadèmic, cultural, sindical, de l'àmbit dels drets humans i polític de tot l'Estat que han manifestat el seu suport exigint el tancament dels CIE.

La següent intervenció ha estat la de José Javier Ordoñez Echeverría, advocat i membre de l'Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans. Ordoñez, ha denunciat l'opacitat i la falta de dades oficials sobre els CIE, així com ha posat en qüestió l'efectivitat de la funció que l'Estat li atribueix. Citant les poques dades oficials que existeixen, ha remarcat que tan sols el 40% de les persones que hi són preses acaben sent expulsades. Per tant, els CIE acaben funcionant com un mecanisme de càstig il·legítim a persones que a més de no haver comès cap delicte, moltes vegades no són expulsables.  

En tercer lloc ha intervingut Lluïsa Domingo, presidenta de la Comissió de Defensa del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Domingo ha centrat l'atenció en les diferents problemàtiques en què es troben els advocats per fer valer els drets fonamentals dels interns als CIE. Tanmateix, ha manifestat que s'han presentat diverses queixes d'advocats a l'ICAB i que estudiaran quines mesures prendre per fer valer el treball dels professionals i garantir els drets de les persones internes.     
Per la seva banda, Cristina Fernández de l'Observatori del Sistema Penal i els DDHH de la UB ha subratllat com la pròpia concepció legal dels CIE facilita que s'hi donin situacions vulneració de drets i maltractament. A més, ha exposat algunes de seves observacions durant la seva visita al CIE de Zona Franca el passat mes de novembre. Fernández s'ha reiterat especialment en l'exigència del tancament dels CIEs.

Finalment han intervingut dues de les organitzacions signants del Comunicat. Norma Falconi, en nom de l'Associació Papers i Drets per a Tothom ha denunciat tot el mecanisme de criminalització i repressió envers la població migrant que es dóna amb la Llei d'Estrangeria. En nom de SOS Racisme, Jose Peñín ha mostrat amb claredat el posicionament de SOS Racisme envers els CIE, exigint el seu tancament.

En el torn de preguntes s'han aclarit qüestions com ara el marc legal dels CIE, l'especial vulnerabilitat de les dones detingudes que han de ser traslladades a CIEs d'altres ciutats, així com el caràcter racista en els controls que realitza la policia per detenir les persones migrants.  Tanmateix s'ha aprofundit en les denúncies presentades fins ara per maltractaments i vexacions, així com s'han posat sobre la taula els impediments per a que puguin prosperar degut a les deportacions sistemàtiques de testimonis i denunciants.

La roda de premsa ha finalitzat amb la intervenció d'un membre de la Campanya pel Tancament dels CIEs de Barcelona, recollint algunts dels arguments esmentats pels ponents i recolzats per totes les adhesions al Comunicati per reiterar que tans sols es contempla una regularització dels CIEs com a pas intermig cap al seu tancament definitiu. Tot seguit, ha recordat la convocatòria per a aquest proper divendres davant la Delegació del Govern i ha manifestat la voluntat de treballar cap a una moblització massiva i contundent cap al tancament dels CIEs.  

+ info:
@18dbcn 





Castellano

Más de 140 entidades exigen el cierre del CIE de la Zona Franca


Barcelona, 18 de enero. - Durante la mañana de hoy se ha presentado en rueda de prensa el Comunicado para el cierre del CIE de la Zona Franca en respuesta a los hechos sucedidos en las últimas semanas, dentro de los cuales está la muerte de Idrissa Diallo el pasado 5 de enero.

En primer lugar, ha intervenido un miembro de la Campaña por el Cierre de los CIEs de Barcelona que ha leído el Comunicado que exige medidas urgentes a aplicar en el marco de un proceso que acabe en su cierre. Además, ha mencionado una a una, las 148 entidades del tejido vecinal, asociativo, académico, cultural, sindical, del ámbito de los derechos humanos y político de todo el Estado que han manifestado su apoyo exigiendo el cierre de los CIEs.

La siguiente intervención ha sido la de José Javier Ordoñez Echeverría, abogado y miembro de la Asociación Catalana por la Defensa de los Derechos Humanos. Ordoñez ha denunciado la opacidad y la falta de datos oficiales sobre los CIEs, así como ha puesto en cuestión la efectividad de la función que el Estado les atribuye.  Citando los pocos datos oficiales que existen, ha remarcado que tan solo el 40% de las personas que son detenidas acaban siendo expulsadas. Por lo tanto, los CIEs acaban funcionando como un mecanismo de castigo ilegítimo para personas que además de no haber cometido ningún delito, muchas veces no son expulsables.


En tercer lugar, ha intervenido Lluïsa Domingo, presidenta de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona. Domingo ha centrado la atención en las diferentes problemáticas en que se encuentran los abogados para hacer valer los derechos fundamentales de los internos de los CIEs. Asimismo, ha manifestado que se han presentado diversas quejas de abogados en el ICAB, y que estudiarán qué medidas tomar con tal de hacer valer el trabajo de los profesionales y garantizar los derechos de las personas internas.      

Por su parte, Cristina Fernández, del Observatorio del Sistema Penal y de los DDHH de la UB ha subrayado cómo la propia concepción o marco legal de los CIEs facilita que se den situaciones de vulneración de los derechos y el maltrato. Además, ha expuesto algunas de sus observaciones durante su visita al CIE de Zona Franca el pasado mes de noviembre. Fernández se ha reiterado especialmente en la exigencia del cierre de los CIEs.

Finalmente han intervenido dos de las organizaciones firmantes del Comunicado.  Norma Falconi, en nombre de la Asociación Papeles y Derechos para Todos ha denunciado todo el mecanismo de criminalización y represión hacia la población migrante que da la Ley de Extranjería.  En nombre de SOS Racismo, Jose Peñín ha mostrado con claridad el posicionamiento de SOS Racismo hacia los CIE, exigiendo su cierre.

En el turno de preguntas se han aclarado cuestiones como el marco legal de los CIE, la especial vulnerabilidad de las mujeres detenidas  que tienen que ser trasladadas a los CIEs desde otras ciudades, así como el carácter racista en los controles que realiza la policía para detener a las personas migrantes. Asimismo se ha profundizado en las denuncias presentadas hasta el momento por maltratos y vejaciones, así como se han puesto sobre la mesa los impedimentos para que éstas puedan prosperar debido a las deportaciones sistemáticas de testimonios y denunciantes.

La rueda de prensa ha finalizado con la intervención de un miembro de la Campaña por el Cierre de los CIEs de Barcelona, recogiendo algunos de los argumentos mencionados por los ponentes y apoyados por todas las adhesiones al Comunicado para reiterar que tan solo se contempla una desregularización de los CIEs como paso intermedio para su cierre definitivo. A continuación, se ha recordado la convocatoria para el próximo viernes ante la Delegación del Gobierno y ha manifestado la voluntad de trabajar hacia una movilización masiva y contundente hacia el cierre de los CIEs.  

+ info:
@18dbcn

miércoles, 18 de enero de 2012

Roda de premsa: comunicat pel tancament dels CIES

La Campanya pel Tancament dels Centres d'Internament d'Estrangers de Barcelona convoca una roda de premsa on es presentarà el Comunicat pel tancament dels CIES:

Convocatòria:
Dimecres, 18 de gener de 2012 a les 11h, a la seu de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) c/ Obradors 6-8, bxs, Barcelona 

Un membre del grup de treball 18Dbcn, llegirà el manifest i donarà a conèixer les més de 100 entitats que el recolzen.

Parlaran:

Lluïsa Domingo, presidenta de la comissió de defensa dels drets de la persona i del lliure exercici de la advocacia.

Jose Javier Ordóñez Echevarría, advocat i  membre de l'associació catalana per la defensa dels drets humans.

Cristina Fernández Bessa, Cap de l'Àrea de Migracions, Drets i Sistemes de Control. Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, Universitat de Barcelona.

Presentarà un membre de la FAVB.


jueves, 12 de enero de 2012

Comunicat públic davant els fets del CIE de Zona Franca


CATALÀ (Mas abajo en castellano)


Comunicat públic davant els fets del CIE de Zona Franca


Les entitats, col·lectius i organitzacions sota-signants volem manifestar davant la societat civil i davant les Administracions Catalana i Estatal que:

- Des de que es va obrir el Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca l'any 2006 s'han produït nombroses irregularitats que han tingut com a conseqüència la vulneració sistemàtica de drets de les persones que han estat internades en el CIE de la Zona Franca, igual que passava anteriorment a la Comissaria de la Verneda.

- Des de la primera setmana de gener s'han produït situacions especialment greus en el CIE de la Zona Franca:

Des de començaments d'any s'han presentat dues denúncies per maltractaments produïts a l'interior del Centre d'Internament, perquè dos interns han estat agredits i vexats per membres del Cos Nacional de Policia. Aquestes denúncies se sumen a les que es vénen presentant des de fa anys.
• La nit del 5 al 6 de gener va morir Idrissa Diallo, un jove guineà de 21 anys a l'interior del CIE al voltant de les 2hs del matí. Al contrari del que ha manifestat la policia, diversos testimonis dels fets han afirmat que podria haver tingut lloc una negligència motivada, en part, per la manca de traductors al CIE de Zona Franca. L'Associació solidària DAB, integrant de Papers i Drets per a Tothom, ha interposat en el dia 11 de gener una denúncia davant el jutjat d'instrucció número 5 de Barcelona, per poder personar-se com acusació particular en el cas de la mort del guineà Idrissa Diallo
• Una de les persones que era a la cel·la amb Idrissa, i un dels principals testimonis dels fets, va demanar mitjançant una trucada telefònica assistència lletrada a dues advocades. Aquestes advocades van accedir el diumenge a la tarda a parlar amb aquest intern. El van veure durant mig minut en què l'intern només va expressar que estava vivint una situació de molta violència dins del CIE. En aquest moment, el director del CIE va expulsar, de molt males maneres i amb l'ajuda de més policies, les dues advocades del Centre, privant a la persona interna del dret a l'assistència lletrada. L'endemà a la tarda, van impedir sota l'exprés mandat del director del Centre José Manuel Casado, la visita d'un altre advocat a aquest mateix intern, que el va tornar a requerir per telèfon. Els tres advocats/des han presentat una queixa davant la Comissió de Defensa, i davant la Comissió de Relacions amb l'Administració i la Justícia (CRAJ) del Col·legi d'Advocats de Barcelona.
Així mateix, des que van passar els fets s'ha obstaculitzat i impedit l'entrada de persones d'entitats i col·lectius que treballen per la defensa dels drets de les persones migrants per a visitar persones internes.

Davant els fets exposats, les entitats sota-signants exigim:

- Que s'investiguin i aclareixin les circumstàncies que van envoltar la mort de l'Idrissa Diallo perquè es conegui si va poder existir algun tipus de negligència per part de les persones que custodiaven les persones privades de llibertat en el CIE de Zona Franca.

- Que es prenguin mesures de protecció per a les persones que han estat testimoni de la mort de l'Idrissa ja que no hem d'oblidar que a més de no haver pogut ser assistits per advocats estan custodiats per les mateixes persones que podrien haver comès la negligència, i això podria afavorir pressions a l'hora d'exercir la seva condició de testimoni. Entenem que donada la situació haurien de ser posades automàticament en llibertat per ser testimonis d'uns fets especialment delicats i que en cap cas han de ser deportades.

- Que de cap manera es torni a negar el dret d'assistència lletrada a les persones internes en el CIE de Zona Franca i que es respecti i faciliti el treball professional dels advocats/des en el CIE de la Zona Franca.

- Que no s'obstaculitzi ni s'impedeixi l'accés de persones de la societat civil, d'entitats i organitzacions que treballen per la defensa dels drets de les persones migrants i pels Drets Humans al CIE de Zona Franca. Encara que es vulgui convertir el CIE en un lloc opac i apartat de la societat, les organitzacions o entitats sotasignants no ho tolerarem.

- Que es nomeni el més aviat millor uns Jutjats concrets de control dels Centres d'Internament d'Estrangers, igual que s'han nomenat en altres ciutats com Madrid o València. A Barcelona, l'encarregat de vetllar pels drets de les persones internes en el CIE és el Jutjat de Guàrdia de cada dia, cosa que en la pràctica suposa que no es supervisa el que passa al CIE de Zona Franca. Entenem que el control només es podrà exercir nomenant Jutjats concrets.

- Que cessin les situacions de violència i maltractament a l'interior del CIE de Zona Franca i en el moment en què les persones són traslladades a l'aeroport per ser deportades, moment en què sabem que s'han produït situacions de mal tracte.

- Que cessin les batudes per criteris racials a Catalunya i a l'Estat Espanyol, que paren i identifiquen a persones a la via pública, en les estacions de tren, d'autobús, a l'aeroport, a la sortida de locutoris o d'associacions d'immigrants perquè el seu color de pell no es correspon amb els trets ètnics europeus.

Les entitats sota-signats entenem que s'han d'adoptar les decisions pertinents perquè es respectin els drets de les persones privades de llibertat en els Centres d'Internament. No obstant això, seguirem treballant des de la societat civil perquè aquests es compleixin en tant no es decideixi la principal decisió política que entenem que s'ha de prendre respecte als Centres d'Internament d'Estrangers, la qual no és sinó el seu tancament. Exigim el tancament del Centre d'Internament del CIE de Zona Franca i de tots els CIE de l'Estat Espanyol. No s'ha de privar de llibertat a persones pel fet de no tenir la seva situació administrativa regularitzada.

Col·lectius, entitats i organitzacions signants:
Enviar un mail a comunicadociesno@gmail.com

Campanya pel Tancament dels Centres d'Internament de Barcelona
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
CASTELLANO
 

Comunicado público ante los hechos acontecidos en el CIE de Zona Franca

Las entidades, colectivos y organizaciones abajo firmantes queremos manifestar ante la sociedad civil y ante las Administración Catalana y Estatal que:

-       Desde que se abrió el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca en el año 2006 se han producido numerosas irregularidades que han tenido como consecuencia la vulneración sistemática de derechos de las personas que han sido internadas en el CIE de Zona Franca, al igual que pasaba anteriormente en la Comisaría de la Verneda.
-       Desde la primera semana de Enero se han producido situaciones especialmente graves en el CIE de la Zona Franca:
·         Desde comienzos de año se han presentado dos denuncias por malos tratos producidos en el interior del Centro de Internamiento, porque dos internos han sido agredidos y vejados por miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Estás denuncias se suman a las que se vienen presentando desde hace años.
·         En la noche del 5 al 6 de Enero murió Idrissa Diallo, un joven guineano de 21 años en el interior del CIE alrededor de las 2hs de la mañana. Al contrario de lo que ha manifestado la policía, varios testigos de los hechos han afirmado que podría haber tenido lugar una negligencia motivada, en parte, por la falta de traductores en el CIE de Zona Franca. La Asociación solidaria DAB, integrante de Papeles y Derechos para Todos y Todas, ha interpuesto en el día 11 de Enero una denuncia ante el juzgado de instrucción número 5 de Barcelona, para poder personarse como acusación particular en el caso de la muerte del guineano Idrissa Diallo
·         Una de las personas que estaba en la celda con Idrissa, y uno de los principales testigos de los hechos, pidió mediante una llamada telefónica asistencia letrada a dos abogadas. Éstas abogadas accedieron el domingo por la tarde a hablar con este interno. Le vieron durante medio minuto en el que el interno tan sólo expresó que estaba viviendo una situación de mucha violencia dentro del CIE. En ese momento el director expulsó de muy mala manera con la ayuda de más policías a estas dos abogadas del Centro, privando a la persona interna del derecho a la asistencia letrada. Al día siguiente por la tarde, impidieron bajo el expreso mandato del Director del Centro Jose Manuel Casado, la visita de otro abogado a este mismo interno ya que éste lo volvió a requerir por teléfono. Los tres abogados/as han presentado una queja ante la Comisión de Defensa, y ante la Comissió de Relacions amb l'Administració i la Justícia (CRAJ) del Colegio de Abogados de Barcelona.
·         Asimismo, desde que pasaron los hechos se ha obstaculizado e impedido la entrada de personas de entidades y colectivos que trabajan por la defensa de los derechos de las personas migrantes para que visitaran a personas internas.

Ante los hechos expuestos, las entidades abajo firmantes exigimos:

-       Que se investiguen y clarifiquen las circunstancias que rodearon la muerte de Idrissa Diallo para que se conozca si pudo existir algún tipo de negligencia por parte de las personas que custodiaban a las personas privadas de libertad en el CIE de Zona Franca.

-       Que se tomen medidas de protección para las personas que han sido testigos de la muerte de Idrissa ya que no podemos olvidar que además de no haber podido ser asistidos por abogados están custodiados por las mismas personas que podrían haber cometido una negligencia, y esto podría favorecer presiones a la hora de ejercer su condición de testigos. Entendemos que dada la situación deberían ser puestas automáticamente en libertad ya que son testigos de unos hechos especialmente delicados y que en ningún caso tienen que ser deportadas.

-       Que de ninguna manera se vuelva a negar el derecho de asistencia letrada a las personas internas en el CIE de Zona Franca y que se respete y facilite el trabajo profesional de los abogados/as en el CIE de la Zona Franca.

-       Que no se obstaculice ni se impida el acceso de personas de la sociedad civil, de entidades y organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de las personas migrantes y por los Derechos Humanos al CIE de Zona Franca. Aunque se quiera convertir el CIE en un lugar opaco y apartado de la sociedad, las organizaciones o entidades abajo firmantes no lo toleraremos.

-       Que se nombre lo antes posible unos concretos Juzgados de control de los Centros de Internamiento de Extranjeros, al igual que se han nombrado en otras ciudades como Madrid o Valencia. En Barcelona, el encargado de velar por los derechos de las personas internas en el CIE es el Juzgado de Guardia de cada día, lo cual en la práctica supone que no se supervisa lo que sucede en el CIE de Zona Franca. Entendemos que el control solo se podrá ejercer nombrando Juzgados concretos.

-       Que cesen las situaciones de violencia y mal trato en el interior del CIE de Zona Franca y en el momento en que las personas son trasladadas al aeropuerto para ser deportadas, momento en el que sabemos que se han producido situaciones de mal trato.

-       Que cesen las redadas por criterios raciales en Catalunya y en el Estado Español, que paran e identifican a personas en la vía pública, en las estaciones de tren, de autobús, en el aeropuerto, a la salida de locutorios o de asociaciones de inmigrantes a personas porque su color de piel no se corresponde con los rasgos étnicos europeos.

Las entidades abajo firmantes entendemos que se deben adoptar las decisiones pertinentes para que se respeten los derechos de las personas que son privadas de libertad en los Centros de Internamiento. No obstante, seguiremos trabajando desde la sociedad civil para que éstos se cumplan en tanto no se decida la principal decisión política que entendemos que se debe tomar respecto a los Centros de Internamiento de Extranjeros, la cual no es otra que su cierre. Exigimos el cierre del Centro de Internamiento del CIE de Zona Franca y de todos los CIES del Estado Español. No se debe privar de libertad a personas por el hecho de no tener su situación administrativa regularizada.

Colectivos, Entidades y Organizaciones firmantes: Mandar un mail a comunicadociesno@gmail.com

Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Barcelona

 




























martes, 10 de enero de 2012

Desconvocada la concentración en el aeropuerto del Prat para detener la deportación de Imad Kchikechner


Noticias de última hora afirman que Imad, junto con otras 20 personas originarias de Marruecos, serán deportadas a su país mediante un avión privado y no mediante compañía aérea regular.


Ante la imposibilidad de conocer el lugar desde donde se va a efectuar la salida de este avión, se desconvoca la concentración anunciada ayer noche en el aeropuerto del Prat. 


Seguiremos informando en cuanto tengamos más información.


¡Gracias a todos y a todas por el apoyo prestado!

lunes, 9 de enero de 2012

Detengamos la deportación de Imad Kchikech


Martes 10 de enero a las 14h
Aeropuerto del Prat (Terminal T2) en la ventana de Ryanair del vuelo con destino a Jerez de la Frontera (16h)



Imad Kchikech es un joven marroquí de 19 años. Llegó a nuestro país siendo un niño de 11 y fue acogido en diversos recursos de atención al menor. Estuvo bajo tutela de la administración durante 4 años y 4 meses.

A sus 17 años la Administración, en contra de lo que la ley estipula, descuidó su obligación de renovar la documentación española al menor, quedando este legalmente desprotegido y a punto de cumplir la mayoría de edad.

El 22 de noviembre la policía detiene a Imad sin documentación y lo interna en el CIE de Zona Franca de Barcelona, comenzando a tramitarse su proceso de expulsión a un país que no ha pisado siquiera en los últimos ocho años. La fecha establecida para su repatriación es el 10 de enero de 2012.

El 6 de enero Imad es testigo de la muerte debida a negligencia policial del joven guineano Idrissa Diallo, comunicándolo así a diversas personas de su entorno.

Mañana, martes 10 de enero de 2012, vamos a detener la deportación injusta de Imad en el Aeropuerto del Prat.
  • Porque de no ser por la grave negligencia cometida por la Administración al no renovar su documentación en España, no habría sido condenado a expulsión del país.
  • Porque es testigo presencial de una muerte poco clara que justo ahora está empezando a ser investigada. 




sábado, 7 de enero de 2012

El día 6 de enero ha muerto un interno en el CIE

El día 6 de eneroha muerto en el CIE (Centro de Internamiento para Extranjeros) Idrissa Diallo.Nos consta que el día anterior pidió atención médica y se le denegó. No es laprimera vez que ocurre. En 2010, moría Mohamed en este mismo centro. La semana pasadamoría una mujer también por falta de atención médica en el CIE de Madrid. Estosson sólo unos ejemplos de la violencia cotidiana que se vive en estos centros.

Estos días en elBesòs el asesinato de Idrissa hizo visible el clima de racismo que se manifiestatanto en la calle como en las instituciones. 
Ante estas circusntancias convocamos:

DOMINGO 8 DE ENERO:

CONCENTRACIÓN CONTRA EL RACISMO Y POR EL CIERRE DEL CIE DE ZONA FRANCA

18h: Nos encontramos en Plaza España. Bus 109.

19h: Centro de Internamiento de Extranjeros de Zona Franca. Calle E4.


viernes, 6 de enero de 2012

Mort al CIE de Zona Franca


Català

Sobre la mort d'un jove al CIE de Zona Franca
Barcelona, 6 de Gener.

Avui 6 de Gener del 2012 ens hem assabentat de la mort d'un jove guineà
de 21 anys intern al CIE de Zona Franca. Els interns i companys de
cel.la del jove afirmen que ahir el noi va requerir atenció mèdica i li
va ser denegada.

És la segona mort que es produeix al CIE de Zona Franca després de la de
Mohammed el 13 de desembre de 2010. Cal recordar la lamentable situació
d’aquests Centres d’Internament que s’han convertit en els Guantánamos
espanyols. La situació d'amuntegament i les precàries condicions
sanitàries i d'assistència mèdica ja han estat denunciada per moltes
organitzacions de drets humans, així com pel Defensor del Poble i el
propi Sindicat de Policia.

El passat 28 de gener el Síndic de Greuges, Rafael Ribó va denunciar que
al CIE de Zona Franca es donen totes les condicions per a que hi hàgin
maltractaments. Aixi aquesta setmana consta que un intern ha sofert
una violenta agresió per part de la Policia. La denúncia esta encara a
tràmit, tot i aixi només uns dies després coneixem la mort d'un home per manca
d'assistència mèdica.

Es important recalcar que la mort no ha estat inesperada, el noi es va
queixar al servei mèdic del Centre d'Internament i se li va denegar la
visita i consulta mèdica. Al contrari que altres fonts, interns del CIE
de Zona Franca confirmen les queixes que el jove havia tramés als agents
de la policia nacional que custodien els centres.

Els altres interns aquest matí no han esmorzat en mostra de solidaritat
cap al company mort, hem de tenir en compte les condicions de
vulnerabilitat que pateixen les persones internes i exigim que es
respectin les mostres de solidaritat i el dret de protesta de les
persones internes cap una situació com la que s'ha donat avui. Es
necesari que estiguem atententes i denúnciem les condicions que les
organitzacions en defensa de Drets Humans portem temps denunciant,
situacions d'incomuniciació, visites en horaris restringits,
desinformació sobre la seva situació al CIE, manca de control judicial;
per tot això pensem que avui per avui totes les persones internes al CIE
de Zona Franca i en la resta de CIEs son susceptibles de que se'ls hi
vulnerin els seus drets.

Finalment exigim el tancament del Centre d'Internament d'Estrangers de
Zona Franca, no podem permetre que es vulnerin els drets de les persones
internes ni cap més mort al Centre d'Internament.

/*Campanya pel tancament del CIE de Zona Franca de Barcelona*/



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Castellano

Muerte de un joven en el CIE de Zona Franca
Barcelona, 6 de Enero,

Hoy 6 de Enero de 2012 nos hemos enterado de la muerte de un joven guineano
de 21 años interno en el CIE de Zona Franca. Los internos y compañeros de
celda del joven afirman que ayer el joven requirió atención médica y le
fue denegada.

Es la segunda muerte que se produce en el CIE de Zona Franca después de la de
Mohammed el 13 de diciembre de 2010. Hay que recordar la lamentable situación
de estos Centros de Internamiento que se han convertido en los Guantánamos
españoles. La situación de hacinamiento y las precarias condiciones
sanitarias y de asistencia médica ya han sido denunciada por muchas
organizaciones de derechos humanos, así como por el Defensor del Pueblo y el
propio Sindicato de Policía.

El pasado 28 de enero el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, denunció que
el CIE de Zona Franca se dan todas las condiciones para que tengan
malos tratos. Así, esta semana consta que un interno ha sufrido
una violenta agresión por parte de la Policía. La denuncia está aun en
trámite, aún así sólo unos días después conocemos la muerte de un hombre por falta
de asistencia médica.

Es importante recalcar que la muerte no ha sido inesperada, el joven se
quejó al servicio médico del Centro de Internamiento y se le denegó la
visita y consulta médica. Al contrario de lo que afirman otras fuentes, internos del CIE
de Zona Franca confirman las quejas que el joven había enviado a los agentes
de la policía nacional que custodian los centros.
Los otros internos esta mañana no han desayunado en muestra de solidaridad
con el compañero muerto, debemos tener en cuenta las condiciones de
vulnerabilidad que sufren las personas internas y exigimos que se
respeten las muestras de solidaridad y el derecho de protesta de las
personas internas hacia una situación como la que se ha dado hoy. Es
necesario que estemos atentas y denunciamos las condiciones que las
organizaciones en defensa de Derechos Humanos llevamos tiempo denunciando,
situaciones de incomunicación, visitas en horarios restringidos,
desinformación sobre su situación en el CIE, falta de control judicial;
por todo ello pensamos que hoy por hoy todas las personas internas en el CIE
de Zona Franca y en el resto de CIE son susceptibles de que sus derechos sean vulnerados.

Finalmente exigimos el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros de
Zona Franca, no podemos permitir que se vulneren los derechos de las personas
internas ni más muertes en el Centro de Internamiento.

/ * Campaña por el cierre del CIE de Zona Franca de Barcelona * /